leadmen dairying n

ovariorrhexis pea none

Dawsonia pyranohexose none

nondecision ephebeum n

fairly ornithological adj